Vyberte si krajinuVyberte si krajinu
Slovensko - Pre domácnosti

Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia Vaších osobných údajov je pre Tarkett dôležitá. Tieto Zásady ochrany súkromia ("Ochrana osobných údajov") vám poskytuje informácie ako Tarkett používa vaše osobné údaje v súlade s platnou legislatívou. Tento dokument musí byť prečítaný spoločne s Politika Súborov Cookies.

Správa Údajov

Správca údajov je Tarkett Polska - organizačná zložka,zapísaná v obchodnom registri v Bratislava I pod číslom registračným číslom 47 110 333, so sídlom na adrese Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Tarkett - organizačná zložka
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
Slovak Republic
(Ďalej len "Tarkett").

Externé linky

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa zaoberajú iba údajmi spracovanými Tarkett alebo akéhokoľvek iného subjektu jeho Skupiny.

Tarkett nenesie žiadnu zodpovednosť za spracovanie osobných údajov, ktoré môžete poskytnúť tretím stranám, aj keď odkazy na tretie strany sú uvedené na internetových stránkach firmy Tarkett.

Tretími stranami webové stránky alebo aplikácie prístupné prostredníctvom internetových stránok spoločnosti Tarkett alebo aplikácie nie sú predmetom tejto ochrany osobných údajov.

Zber dát a ich používanie

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na údaje zhromaždované online a offline, vrátane osobných údajov, ktoré môžeme získať prostredníctvom rôznych kanálov, ako sú webové stránky, sociálne médiá, styk so zákazníkmi, veľtrhy, atď. Upozorňujeme, že kombinujeme zber osobných údajov prostredníctvom jedného zdroja (napr. Webové stránky) s inými (napr na veľtrhoch; stretnutia so zákazníkmi).

Tarkett zhromažduje a spracováva všetky informácie, ktoré ste poskytli prostredníctvom internetových stránok alebo iných prostriedkov, ako je Vaše meno, priezvisko, adresy, e-mailové adresy, telefónne číslo, a v prípade, že konáte v odbornom kontexte, názov spoločnosti a pozíciu v spoločnosť.

Ak sa vyžaduje zadanie osobných údajov, budete informovaní o povinnosti alebo dobrovoľnosti týchto údajov symbolom *..

Tarkett môže spracovávať vaše osobné údaje na niektorý z týchto účelov (účel sa môže líšiť v závislosti na jednotlivých prípadoch):

  • Pre podporu zákazníkov: Tarkett spracováva vaše osobné údaje za účelom zákazníckej podpory, a to najmä pri odpovediach na vaše požiadavky.
  • Pre súťaže a ďalšie akciách: s vaším súhlasom (vždy, keď je to potrebné), môže Tarkett spracovávať vaše osobné údaje, aby vás kontaktoval prostredníctvom e-mailu, textovej správy, telefónu alebo Vám zaslal informácie o službách a produktoch, ktoré by vás mohli zaujímať (marketingové akcie propagácie, atď.)
  • Pre štatistickú analýzu: Tarkett môže spracovávať vaše osobné údaje pre vypracovanie štatistickej analýzy (marketingové analýzy, vyhodnotenie účinnosti našich kampaní, atď),
  • Na administratívne účely vo vzťahu k bezpečnosti a prístupu do systémov, platforiem, webových stránok a aplikácií Tarkett.
  • Pre akýkoľvek iný legitímny obchodný účel

Zverejnenie / Prenos vašich osobných údajov

Tarkett môže poskytnúť vaše osobné údaje akémukoľvek subjektu v rámci Skupiny Tarkett, a ak je to nutné, aj subdodávateľom Tarkett, ktorí sa nachádzajú vnútri alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ("EHP"), ktorá spracováva vaše osobné údaje pre účely popísané vyššie v mene Tarkett. Tarkett nebude predávať, prenajímať alebo zverejňovať vaše osobné údaje k žiadnym iným stranám.

Tarkett by nemal byť nútený zverejniť vaše osobné údaje, ak o to bude požiadaný akýmkoľvek platným zákonom či predpisom, alebo odpovedať na akúkoľvek žiadosť zo strany súdov alebo správneho orgánu.

Bezpečnosť zhromaždených osobných údajov

Tarkett sa zaväzuje k zabezpečeniu a ochrane vašich osobných údajov a udržiava primerané technické a organizačné opatrenia, aby sa zabránilo nevhodnému alebo náhodnému prezradeniu, použitiu, prístupu, strate, zmene alebo poškodeniu vašich osobných údajov.

Tarkett implementuje bezpečné dátové systémy v zhode s priemyselnými štandardmi. Iba Tarkett alebo zamestnanci jej subdodávateľov, majú prístup k vasicm osobnýmm údajom z dôvodu ich spracovania na špecifické úohy zmienené vyššie. Tarkett a zamestnanci jeho subdodávateľov sú viazaní mlčanlivosťou.

V prípade, že sú osobné údaje odoslané do krajiny nachádzajúcej sa mimo EEA, ochrana a bezpečnosť osobných údajov sú implementované napríklad:

  • Transfer vašich osobných údajov subjektu Tarkett alebo subdodávateľovi v krajine, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa Európskej komisie.
  • Prevod vašich osobných údajov sa chránený štandardnými zmluvnými doložkai Európskej komisie.

Doba uchovávania

Tarkett bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené, a to v medziach stanovených platnými právnymi predpismi a v súlade s právnym a regulačnými požiadavkami, najmä požiadavky účtovníctva.

Prístup k vašim osobným údajom

Ako je uvedené v platných právnych predpisoch, máte právo požiadať o prístup, opravu, vymazanie Vašich údajov alebo namietať proti spracovaniu svojich údajov na základe legitímnych dôvodov, zaslaním e-mailu na ochranaudajov[@]tarkett.com alebo pošty na: or a mail to:
Tarkett - organizačná zložka
Jašíkova 2
821 03 Bratislava Slovak Republic
(Ďalej len "Tarkett").

Zákon vyžaduje, aby bola vaša žiadosť podpísaná a musí byť pripojená fotokópia dokladu totožnosti s vaším podpisom. Uvedte aj adresu, na ktorú má byť odoslaná naša odpoveď.